ျမန္မာျပည္ကကိုဗစ္ျပင္းထန္လူနာမ်ားအတြက္ ေသြးရည္ၾကည္ အလႉရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚေနရတဲ့အျဖစ္

ျမန္မာျပည္က ကိုဗစ္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ား၏ အသက္ကိုကယ္တင္နိုင္ရန္ ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႕ (ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္) တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသူမ်ား၏ ေသြးရည္ၾကည္ထဲတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး ကို ခုခံကာကြယ္နိုင္ေသာ ပဋိပစၥည္း (Antibody) မ်ား က်န္ရစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ေသြးရည္ၾကည္ အား အသုံးျပဳ၍ ကိုဗစ္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ားကိုကုသရာတြင္ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(အဝါေရာင္အိတ္က စက္နဲ႕ထုတ္ယူထားတဲ့ ေသြးရည္ၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္)

ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္ထံမွ ေသြးရည္ၾကည္ထုတ္ယူရာတြင္ ေသြးရည္ၾကည္ထုတ္စက္ ကို အသုံးျပဳ၍ ေသြးရည္ၾကည္ (၄၀၀) စီစီမွ (၆၀၀) စီစီအထိ ထုတ္ယူနိုင္၍ လူနာ ၂ ဦးမွ ၃ ဦးအတြက္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသြးရည္ၾကည္ လႉဒါန္းရာတြင္ အလႉရွင္၏ေသြးနီဥမ်ားကို အလႉရွင္၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္းသို႔ စက္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္မွာ ေသြးအားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းျခင္းကို ၂ ပါတ္မွ ၄ ပါတ္ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ ႀကိမ္ထိလႉဒါန္းနိုင္၍ ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းသူတစ္ဦးမွတစ္ဦးထက္မကေသာ ကိုဗစ္ လူနာမ်ား၏ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး ကူးစက္ခံရၿပီး ၂၈ ရက္ထက္မနည္း ေနေကာင္းေနသူ၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၀ ႏွစ္ရွိသူ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၂၀ (က်ား) ႏွင့္ ေပါင္ ၁၁၀ (မ) အနည္းဆုံးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေနေကာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သာမန္ေသြးအလႉရွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုမထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေသြးရည္ၾကည္မလႉဒါန္းမီ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္သူမ်ား၏ ေသြးရည္ၾကည္စုေဆာင္းသည့္လုပ္ငန္းကိုေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ဇီဝကလမ္းခြဲရွိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတြင္ ေသြးရည္ၾကည္ လႉဒါန္းနိုင္ရန္ သီးသန့္အခန္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ၀၉ -၅၁၃၀၄၁၈၊ ၀၉-၅၄၀၂၀၉၈၊ ၀၉-၉၆၅၁၃၀၄၁၈ တို႔ကို ဆက္သြယ္လႉဒါန္းနိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာျပည္က ကိုဗစ္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ား၏ အသက္ကိုကယ္တင္နိုင္ရန္ ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႕ (ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္) တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသူမ်ား၏ ေသြးရည္ၾကည္ထဲတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး ကို ခုခံကာကြယ္နိုင္ေသာ ပဋိပစၥည္း (Antibody) မ်ား က်န္ရစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ေသြးရည္ၾကည္ အား အသုံးျပဳ၍ ကိုဗစ္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ားကိုကုသရာတြင္ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(အဝါေရာင္အိတ္က စက္နဲ႕ထုတ္ယူထားတဲ့ေသြးရည္ၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္)ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္ထံမွ ေသြးရည္ၾကည္ထုတ္ယူရာတြင္ ေသြးရည္ၾကည္ထုတ္စက္ ကို အသုံးျပဳ၍ ေသြးရည္ၾကည္ (၄၀၀) စီစီမွ (၆၀၀) စီစီအထိ ထုတ္ယူနိုင္၍ လူနာ ၂ ဦးမွ ၃ ဦးအတြက္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသြးရည္ၾကည္ လႉဒါန္းရာတြင္ အလႉရွင္၏ေသြးနီဥမ်ားကို အလႉရွင္၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္းသို႔ စက္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္မွာ ေသြးအားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းျခင္းကို ၂ ပါတ္မွ ၄ ပါတ္ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ ႀကိမ္ထိလႉဒါန္းနိုင္၍ ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းသူတစ္ဦးမွတစ္ဦးထက္မကေသာ ကိုဗစ္ လူနာမ်ား၏ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသြးရည္ၾကည္အလႉရွင္သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး ကူးစက္ခံရၿပီး ၂၈ ရက္ထက္မနည္း ေနေကာင္းေနသူ၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၀ ႏွစ္ရွိသူ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၂၀ (က်ား) ႏွင့္ ေပါင္ ၁၁၀ (မ) အနည္းဆုံးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေနေကာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သာမန္ေသြးအလႉရွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုမထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေသြးရည္ၾကည္မလႉဒါန္းမီ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္သူမ်ား၏ ေသြးရည္ၾကည္စုေဆာင္းသည့္လုပ္ငန္းကိုေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ဇီဝကလမ္းခြဲရွိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတြင္ ေသြးရည္ၾကည္ လႉဒါန္းနိုင္ရန္ သီးသန့္အခန္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ၀၉ -၅၁၃၀၄၁၈၊ ၀၉-၅၄၀၂၀၉၈၊ ၀၉-၉၆၅၁၃၀၄၁၈ တို႔ကို ဆက္သြယ္လႉဒါန္းနိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယူနီကုတ္ျဖင့္ဖတ္ရန္
မြန်မာပြည်ကကိုဗစ်ပြင်းထန်လူနာများအတွက် သွေးရည်ကြည် အလှူရှင်များဖိတ်ခေါ်နေရတဲ့အဖြစ်

မြန်မာပြည်က ကိုဗစ် ရောဂါပြင်းထန်သော လူနာများ၏ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်) တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါပျောက်ကင်းသူများ၏ သွေးရည်ကြည်ထဲတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုး ကို ခုခံကာကွယ်နိုင်သော ပဋိပစ္စည်း (Antibody) များ ကျန်ရစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ သွေးရည်ကြည် အား အသုံးပြု၍ ကိုဗစ် ရောဂါပြင်းထန်သော လူနာများကိုကုသရာတွင် ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းရန် အထောက်အကူပြုကြောင်း အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

(အဝါရောင်အိတ်က စက်နဲ့ထုတ်ယူထားတဲ့ သွေးရည်ကြည် ဖြစ်ပါတယ်)

သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်ထံမှ သွေးရည်ကြည်ထုတ်ယူရာတွင် သွေးရည်ကြည်ထုတ်စက် ကို အသုံးပြု၍ သွေးရည်ကြည် (၄၀၀) စီစီမှ (၆၀၀) စီစီအထိ ထုတ်ယူနိုင်၍ လူနာ ၂ ဦးမှ ၃ ဦးအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းရာတွင် အလှူရှင်၏သွေးနီဥများကို အလှူရှင်၏ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းသို့ စက်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်မှာ သွေးအားလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းခြင်းကို ၂ ပါတ်မှ ၄ ပါတ် တစ်ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်ထိလှူဒါန်းနိုင်၍ သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းသူတစ်ဦးမှတစ်ဦးထက်မကသော ကိုဗစ် လူနာများ၏ အသက်များကို ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုး ကူးစက်ခံရပြီး ၂၈ ရက်ထက်မနည်း နေကောင်းနေသူ၊ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ရှိသူ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၁၂၀ (ကျား) နှင့် ပေါင် ၁၁၀ (မ) အနည်းဆုံးရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာနေကောင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

သာမန်သွေးအလှူရှင်များ၏ ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေရန် ဆောင်ရွက်သော စည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သွေးရည်ကြည်မလှူဒါန်းမီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အမျိုးသားသွေးဌာနမှ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါမှပြန်လည်ကောင်းမွန်သူများ၏ သွေးရည်ကြည်စုဆောင်းသည့်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဇီဝကလမ်းခွဲရှိ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတွင် သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းနိုင်ရန် သီးသန့်အခန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ၀၉ -၅၁၃၀၄၁၈၊ ၀၉-၅၄၀၂၀၉၈၊ ၀၉-၉၆၅၁၃၀၄၁၈ တို့ကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

မြန်မာပြည်က ကိုဗစ် ရောဂါပြင်းထန်သော လူနာများ၏ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်) တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါပျောက်ကင်းသူများ၏ သွေးရည်ကြည်ထဲတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုး ကို ခုခံကာကွယ်နိုင်သော ပဋိပစ္စည်း (Antibody) များ ကျန်ရစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ သွေးရည်ကြည် အား အသုံးပြု၍ ကိုဗစ် ရောဂါပြင်းထန်သော လူနာများကိုကုသရာတွင် ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းရန် အထောက်အကူပြုကြောင်း အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

(အဝါရောင်အိတ်က စက်နဲ့ထုတ်ယူထားတဲ့သွေးရည်ကြည် ဖြစ်ပါတယ်)သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်ထံမှ သွေးရည်ကြည်ထုတ်ယူရာတွင် သွေးရည်ကြည်ထုတ်စက် ကို အသုံးပြု၍ သွေးရည်ကြည် (၄၀၀) စီစီမှ (၆၀၀) စီစီအထိ ထုတ်ယူနိုင်၍ လူနာ ၂ ဦးမှ ၃ ဦးအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းရာတွင် အလှူရှင်၏သွေးနီဥများကို အလှူရှင်၏ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းသို့ စက်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်မှာ သွေးအားလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းခြင်းကို ၂ ပါတ်မှ ၄ ပါတ် တစ်ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်ထိလှူဒါန်းနိုင်၍ သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းသူတစ်ဦးမှတစ်ဦးထက်မကသော ကိုဗစ် လူနာများ၏ အသက်များကို ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုး ကူးစက်ခံရပြီး ၂၈ ရက်ထက်မနည်း နေကောင်းနေသူ၊ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ရှိသူ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၁၂၀ (ကျား) နှင့် ပေါင် ၁၁၀ (မ) အနည်းဆုံးရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာနေကောင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

သာမန်သွေးအလှူရှင်များ၏ ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေရန် ဆောင်ရွက်သော စည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သွေးရည်ကြည်မလှူဒါန်းမီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အမျိုးသားသွေးဌာနမှ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါမှပြန်လည်ကောင်းမွန်သူများ၏ သွေးရည်ကြည်စုဆောင်းသည့်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဇီဝကလမ်းခွဲရှိ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတွင် သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းနိုင်ရန် သီးသန့်အခန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ၀၉ -၅၁၃၀၄၁၈၊ ၀၉-၅၄၀၂၀၉၈၊ ၀၉-၉၆၅၁၃၀၄၁၈ တို့ကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *